POREZ NA KAPITALNU DOBIT OD PRODAJE NEKRETNINA

Šta je kapitalna dobit? To je prihod ostvaren prodajom nepokretnosti. Dakle, kapitalnu dobit ostvaruje prodavac i on je obveznik plaćanja poreza na osnovu Zakon o porezu na dohodak građena. U praksi, dozvoljeno je, da kupac podnese poresku prijavu Republičkoj upravi javnih prihoda, na teritoriji opštine na kojoj se nalazi nepokretnost koja je prodata. Poreska prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana overe ugovora o kupoprodaji ili ugovora o zameni nepokretnosti.

Porez na kapitalni dobitak iznosi 15%. Međutim, postoje i osnovi za oslobađenje plaćanja ovog poreza. Prodavci koji su vlasnici nekretnine duže od 10 godina, oslobođeni su plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Kapitalna dobit se ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava vlasništva stečena nasleđem u prvom naslednom redu, prenos prava vlasništva između supružnika i krvnih srodnika u prvoj liniji kao i između supržnika prilikom razvoda braka.

Prodavci koji su vlasnici nekretnine kraće od 10 godina, ukoliko nakon prodaje u roku od 90 dana novac od prodaje nekretnine ulože u kupovinu nekretnine kojom rešavaju svoje stambeno pitanje ili stambeno pitanje članova svoje porodice (supružnika, dece, usvojenika), oslobođeni su plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Zakonodavac je ostavio mogućnost prodavcima, da se u produženom roku do 12 meseci od prodaje nepokretnosti, novac uloži u rešavanje svog stambenog pitanja ili stambenog pitanja članova svoje porodice. U ovom slučaju, prodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalnu dobit.

Ako prodavac ne uloži celokupan iznos odnosno uloži deo iznosa od prodaje nekretnine u kupovinu nove nekretnine za rešavanje stambenog pitanja (svog ili članova svoje porodice), onda će mu se porez na kapitalnu dobit obračunati srazmerno tj. na preostali neutrošen iznos prihodovan od prodaje nepokretnosti koji je zapravo kapitalni dobitak za prodavca. Na primer: prodata je nekretnina za 100.000 eur a zatim kupljena nekretnina za 80.000 eur. Porez na kapitalnu dobit od 15% će biti obračunat na razliku od 20.000 eur, što iznosi 3.000 eur.