POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ILI PDV KOD PROMETA NEKRETNINA

Kada se nekretnina prometuje tj prodaje, nasleđuje, poklanja ili zamenjuje, dakle menja se vlasnik, potrebno je u roku od 10 dana od dana overe ugovora kod javnog beležnika, podneti poresku prijavu Republičkoj upravi javnih prihoda, na teritoriji Opštine na kojoj se prometovana nekretnina nalazi. Obveznik plaćanja poreza je prodavac ali ga u praksi plaća kupac!

Plaća se prenos apsolutnih prava 2,5% ili PDV 10% na cenu za stambeni prostor ili 20% za sve ostale nepokretnosti (garaža, zemljište, itd).

Koji je parametar za određivanje ovog poreza? Jednostavno je – samo na novoizgrađene nekretnine, koje se prvi put prometuju, plaća se PDV. Na sve ostale nekretnine u prometu, primenjuje se stopa od 2,5% za prenos apsolutnih prava, bez obzira koliko se puta prometuju, na svaki promet. U slučaju zamene nekretnina, porez na prenos apsolutnih prava se obračunava na skuplju nekretninu u razmeni.

Dakle, razlika je u tome, da li se nekretnina prvi put prometuje ili je promenila više vlasnika.

Treba znati, da Poreska uprava može utvrditi veću osnovicu za oporezivanje kod prometa nepokretnosti ukoliko ustanovi, da je cena u ugovoru po kojoj je nekretnina prometovana ispod tržišne cene. Dakle, Poreska uprava određuje osnovicu za oporezivanje prometa nepokretnosti na osnovu tržišne cene.

Postoje i uslovi za delimično ili u celosti oslobađanje od plaćanja poreza od 2,5% u sledećim slučajevima:

  • kada se nekretnina nasleđuje ili poklanja u prvom naslednom redu, uključujući supružnika – oslobađanje od poreza
  • kada nekretnina menja vlasnika u slučaju razvoda braka između supružnika – oslobađanje od poreza
  • kada je poklonoprimac drugog naslednog reda živeo sa poklonodavcem neprekidno najmanje godinu dana pre njegove smrti u predmetnoj nepokretnosti– oslobađanje od poreza
  • kada se nekretnina nasleđuje ili poklanja u drugom naslednom redu – stopa poreza je 1,5%
  • kada se nekretnina stiče na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koje pruža lice iz prvog naslednog reda, naslednik plaća porez na deo koji ne bi nasledio po zakonskom redu nasleđivanja (primer: ako su dva zakonska naslednika, platiće porez 2,5% na polovinu vrednosti nekretnine)