STATUS STRANOG KUPCA PRI KUPOVINI NEKRETNINE U SRBIJI

Stranac je lice koje živi u drugoj zemlji, ili lice koje ima status stalnog stanovnika Srbije i nema srpsko državljanstvo, ili lice koje uopšte nema državljanstvo (bez državljanstva). Prava stranaca mogu se podeliti u tri grupe:

 • Prava koja su strancima potpuno nepristupačna - apsolutna prava zadržana. To su građanska prava, za čije sprovođenje je potrebno državljanstvo zemlje (biračko pravo itd.)
 • prava koja su strancima dostupna pod određenim uslovima, poput reciprociteta, stalnog boravka u matičnoj državi, dozvole ili odobrenja itd. - relativno zaštićena prava (na primer, sticanje nekretnina)
 • opšta prava koja su takođe dostupna strancima (na primer, brak, pokretanje pravnog postupka itd.)

Sporazumi između država i reciprocitet

Na osnovu bilateralnih sporazuma ili principa reciprociteta, građanima Evropske unije, Rusije, Sjedinjenih Država i većine drugih država (pojedinci i kompanije) daje se pravo da poseduju nekretnine u Srbiji. Izuzetak su kineski državljani koji ne mogu da kupuju nekretnine u Srbiji kao pojedinci.

Ustav Srbije (2006)

Član 17 - Status stranaca

U skladu sa međunarodnim ugovorima, stranci u Republici Srbiji imaju sva prava zagarantovana Ustavom i zakonom, sa izuzetkom prava rezervisanih samo za državljane Republike Srbije.

Član 85 - Vlasnička prava stranaca

Strana fizička i pravna lica mogu da kupuju nekretnine u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom. Stranci mogu steći koncesije za prirodne resurse i dobra od zajedničkog interesa, kao i druga prava predviđena zakonom.

Važna prava za strance

 • Stranac se može oženiti srpskim državljaninom ili drugom strankom bez ikakvih uslova i ograničenja.
 • Stranog može usvojiti lokalni usvojitelj bez ograničenja.
 • Stranac može da usvoji dete koje je državljanin Srbije ako država ne može da nađe usvojitelje srpskog državljanstva, uz saglasnost nadležnih državnih organa.
 • Stranac može biti pravni naslednik, kao i lokalni građanin, pod uslovom reciprociteta.
 • Pokretnu imovinu mogu da stiču strana fizička i pravna lica, kao i državljani Srbije.
 • Strana fizička i pravna lica mogu da kupuju nekretnine na recipročnoj osnovi.
 • Hipotekarni zajmodavci mogu biti strana fizička i pravna lica.
 • Stranci mogu slobodno zaključiti bilo koji ugovor zasnovan na nepravdi
 • Stranci mogu stvarati kompanije i druga pravna lica.
 • Stranac koji je dobio dozvolu za rad i boravak u Srbiji može se zaposliti
 • Stranci mogu biti investitori, akcionari, koncesionari (Propisi o stranim ulaganjima predviđaju nacionalni tretman za strance)
 • Autorska prava stranaca zaštićena su na uzajamnoj osnovi